Трудово и осигурително право

Какви са правата и задълженията ти като служител? От какви облекчения и помощни можеш да се възползваш? Научи от ServiceMe сега!

Как можем да помогнем

За твое удобство сме маркирали с # широк спектър от основни казуси и услуги в сферата на трудовото и осигурителното право. По всеки от тях ще получиш качествено правно консултиране и съдействие, които са съобразени въпросите ти. Изпрати запитване на имейл или още сега резервирай час за консултация.

# започване на работа # проучване на работодател # трудов договор # допълнителен трудов договор # извънреден труд # отпуск # плащане на неизползван отпуск # изпитателен срок # майчинство # напускане # съкращаване # уволнение # забавяне за плащане на трудово възнаграждение # упражняване на сходна търговска дейност след напускане # запор върху трудово възнаграждение # промяна на заплата # тормоз на работното място“ # дисциплинарни наказания # условия на труд # майчинство # олничен # защита от уволнение # социални помощи # кандидатстване за социални помощи # командироване # трудова борса # бюро по труда # имуществена отговорност на работника/служителя # здравословни и безопасни условия на труд # работа от непълнолетни # закрила на жените # закрила на пенсионерите # пенсиониране # пенсии # трудова книжка # трудов стаж # прекратяване на трудовото правоотношение

Консултация по трудов и/или осигурителен казус

Времетраене: 60 мин.
Цена: 109,00 лв.

Максимална подкрепа и съдействие по твоя трудов и/или осигурителен казус

В рамките на консултацията ще получиш:

За да си спокоен на работното си място е важно да имаш верен съветник за правата и задълженията си по Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване. Готови сме да разгледаме какви условия предлага настоящия/бъдещия ти работодател, да те консултираме относно редица данъчни и осигурителни облекчения, да посъветваме на какво да обърнеш внимание преди да излезеш в майчинство/бащинство, както и всичко останало, което касае трудовото ти правоотношение.

За анализ и съдействие по твоя случай

Сключването на трудов договор е задължително. Работодателят е длъжен изцяло за своя сметка да ти осигури: условия за изпълнение на работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение; заплащане и равно третиране, каквито е осигурил на тези, които работят в присъствено; здравословни и безопасни условия на труд; квалификация, преквалификация и обучение; социално и здравно осигуряване; възможност за синдикално сдружаване, участие в общото събрание на работниците и служителите в предприятието, информиране и консултиране и присъединяване към колективен трудов договор в предприятието; социално-битово и културно обслужване.
За повече информация и въпроси се обърни към ServiceMe

Трудовият стаж е юридически факт, с настъпването на който за теб възникват определени права, напр. правото на ползване на платен годишен отпуск (чл. 155, ал. 2 от КТ), на допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата), обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест (чл. 222, ал. 2 от КТ), обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (чл. 222, ал. 3 от КТ), т.е. с този вид стаж е свързано придобиването и упражняването на определени права по трудовото законодателство.
Времето, което се зачита за осигурителен стаж, е регламентирано в чл. 9 и чл. 9а от КСО. Осигурителният стаж е от значение за осигурителните права на работника или служителя като осигурено лице, напр. парични обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване, парични обезщетения за безработица, право на пенсия и др.
За повече информация и въпроси се обърни към ServiceMe

Тъй като подобен тип служители сте със статут на „защитени“ такива, е нужно работодателят ти да получи разрешение от Инспекция по труда.
За повече информация и въпроси се обърни към ServiceMe

Направи следващата стъпка

Ако си стигнал до тук, си на един клик от решението. Нека да поговорим за твоя казус!