Политика за поверителност на www.ServiceMe.bg

I. Предмет
Чл. 1. Настоящата Политика за личните данни, наричана за краткост „Политика за поверителност“ , е предназначена за регулиране на отношенията при обработката на лични данни между „Сървис Ми“ ООД, наричано за краткост „Доставчик“, собственик на интернет страницата: www.ServiceMe.bg, наричана за краткост „Интернет страница“ и всеки един от ползвателите, наричани за краткост „Ползвател/и“ на Интернет страницата.
II. Данни за Доставчика
Чл. 2. Информация относно Доставчика:
1. Наименование: „Сървис Ми“ ООД, ЕИК 206588815;
2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Апостол Карамитев“ № 16
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ул. „Апостол Карамитев“ № 16
4. Данни за кореспонденция: гр. София, ул. „Апостол Карамитев“ № 16, тел.: 0885 130 160, електронна поща: office@serviceme.bg;
5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България;
6. Надзорни органи:
(а) Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg;
(б) Комисия за защита на потребителите, адрес: 1000 гр. София, пл. “Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 02/ 980 25 24, факс: 02/ 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Уеб страница: www.kzp.bg;
(в) Комисия за защита на конкуренцията, адрес: гр. София, п.к. 1000, бул. “Витоша“ № 18, тел.: 02/ 935 62 22, факс: 02/ 980 73 15, Имейл: cpcadmin@cpc.bg, Интернет страница: www.cpc.bg.
III. Защита на личните данни:
Чл. 3. (1) Доставчикът, чрез Интернет страницата, събира, съхранява и обработва лични данни на Ползвателите само във връзка със своята дейност, съобразено с изискванията на приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България.
(2) Личните данни на Ползвателя могат да бъдат ползвани за удостоверяване и извършване на комуникация при направени запитвания, предоставяне на услуги, рекламно съдържание адаптирано спрямо интересите на Ползвателя, изпращане на Бюлетин в случай, че Ползвателя е предоставил съгласието си за получаване на такъв, статистически информация за ползване на Интернет страницата, защита на информационната сигурност на Интернет страницата, счетоводни цели във връзка с ползване услугите на Доставчика, Обезпечаване предоставянето на услугите на Доставчика.
(3) Доставчикът не ползва и не обработва лични данни на Ползвателя, които дават информация за расов или етнически произход, които са свързани със здравето, сексуалния живот, човешкия геном на Ползвателя, които са свързани с политически, религиозни, философски убеждения или участия.
(4) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно действащото законодателство в Република България, включително Закона за защита на личните данни.
Чл. 4. Интернет страницата използва бисквитки (cookies), като вида, целите и условията за използването им са посочени в Политиката за бисквитки, достъпна на: https://ServiceMe.bg/cookies, с която чрез използването на Интернет страницата Ползвателят се съгласява.
Чл. 5. С използването на Интернет страницата Получателят се съгласява изрично, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно настоящите Общи условия достъпни на: https://serviceme.bg/terms/.
Чл. 6. Доставчикът не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която Интернет страницата събира през посещенията на Ползвателя, освен когато това се изисква съгласно приложимото законодателство и/или от надлежен орган, упълномощен по закон, но винаги при спазване на действащото законодателство в Република България.
Чл. 7. Ползвателят може да иска от Доставчика да коригира, изтрие, ограничи ползването на личните му данни чрез изпращане на електронно съобщение към Доставчика, с ясно изразено желание, към office@serviceme.bg. Настоящата Политика за поверителност на ServiceMe.bg влиза в сила за всички Ползватели, считано от 01.10.2023 г.