Удостоверение за липса на производство за несъстоятелност

Каталожен № 2001 Тип

35.90лв.

Описание

Това удостоверение показва, че срещу юридическо лице няма производства за несъстоятелност и служи за предоставяне пред банки, нотариуси и на трети лица във връзка с търговски отношения.

* За този документ е необходимо адвокатско пълномощно (без нотариална заверка).

Срок: 4 дни
Опции за получаване: На имейл или на хартиен носител (оригинал със син печат)
Необходима допълнителна информация: ЕИК/БУЛСТАТ, име търговското дружество или юридическо лице с нестопанска цел, както и име на институцията/лицето пред което да послужи удостоверението (моля да се приложат в поле „Допълнителна информация при поръчка“)

Допълнителна информация

Допълнителна информация