Незаверен препис от акт (нотариален акт, ипотека или друг акт подлежащ на вписване)

Каталожен № 1005 Тип

29.90лв.

Описание

Незавереният препис може да послужи за справка на заявителя, както и да бъде предоставен за справка на трето лице, което се интересува от данните в акта.

* За този документ не е необходимо пълномощно.

Срок: 24 часа
Опции за получаване: На имейл и на хартиен носител (оригинал със син печат)
Необходима допълнителна информация: ЕГН (дата на раждане) и три имена на страната, както и описание на акта (№ на акт, том, вх. рег. №, № на нот. дело, дата на издаване и вид на акта (нотариален акт, ипотека, възбрана и т.н.) (моля да се приложат в поле „Допълнителна информация при поръчка“)

Допълнителна информация

Допълнителна информация