Общи условия за ползване на интернет страницата www.ServiceMe.bg

I. Предмет

Чл. 1. Настоящите Oбщи условия, наричани за краткост „Общи условия“, са предназначени за регулиране на отношенията между „Сървис Ми“ ООД, наричано за краткост „Доставчик“ , собственик на интернет страницата: www.ServiceMe.bg, наричана за краткост „Интернет страница“ и всеки от ползвателите, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“ на Интернет страницата.

II. Данни за Доставчика

Чл. 2. Информация относно Доставчика:
1. Наименование: „Сървис Ми“ ООД, ЕИК 206588815;
2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Апостол Карамитев“ № 16;

3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ул. „Апостол Карамитев“ № 16;

4. Данни за кореспонденция: гр. София, ул. „Апостол Карамитев“ № 16, тел.: 0885 130 160, електронна поща: office@serviceme.bg;

5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България;

6. Надзорни органи:

(а) Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg; (б) Комисия за защита на потребителите, адрес: 1000 гр. София, пл. “Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 02/ 980 25 24, факс: 02/ 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Уеб страница: www.kzp.bg;
(в) Комисия за защита на конкуренцията, адрес: гр. София, п.к. 1000, бул. “Витоша“ № 18, тел.: 02/ 935 62 22, факс: 02/ 980 73 15, Имейл: cpcadmin@cpc.bg, Интернет страница: www.cpc.bg.

III. Общи разпоредби

Чл. 3. Интернет страницата и услугите, предлагани чрез нея, фукционират при правилата описани в настоящите Общи условия.

Чл. 4. Доставчикът не гарантира постоянното функциониране на Интернет страницата, нито че последната не съдържа грешки.

Чл. 5. Доставчикът си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал (включително, но не само: услуги, достъп, снимки, текстове и други), публикуван на Интернет страницата или до цялата Интернет страница, без съгласието на Ползвателя, за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Ползвателя.

Чл. 6. Доставчикът си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или съдържанието на Интернет страницата. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им на Интернет страницата.

IV. Характеристики на услугата

Чл. 7. Основните характеристики на услугите, предоставяни на Ползвателите от Доставчика чрез Интернет страницата, наричани за краткост „Услуги“, са следните:

(1) Доставчикът предоставя възможност за разглеждане и споделяне на съдържанието, публикувано на Интернет страницата. Доставчикът предоставя информация за себе си, екипа си, предоставяните от него услуги, актуални предложения, информационни статии, контакти, представяне на свои клиенти и партньори и други.

(2) Доставчикът предоставя възможност за генериране на телефонно обаждане чрез функционални бутони в Интернет страницата.

(3) Доставчикът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания чрез функционални форми за запитване в рамките на Интернет страницата. Ползвателят следва да попълни посочените от Доставчика полета и да избере бутон Изпрати. При използване на тази услуга Ползвателите следва да имат предвид и с приемането на настоящите Общи условия да се считат за информирани, че използването на тази услуга не води автоматично до сключване на договор между съответния Ползвател и Доставчика, т.е. изпращането на запитване по имейл не създава задължение за Доставчика за предоставяне на определена услуга и не поставя Доставчика и Ползвателя в договорни (облигационни) отношения. Следва да се счита, че съответния Ползвател, отправил запитване по имейл до Доставчика, е сключил договор с Доставчика за извършване на дадената услуга едва след получаване на потвърждение в тази връзка от страна на Доставчика.
Доставчикът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.

(4) Доставчикът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания, чрез използван от Ползвателя имейл клиент, посредством функционални препратки от Интернет страницата. За целта е необходимо Ползвателят да избере конкретна функционална препратка на Интернет страницата (място, на което е изписан имейл адрес на Доставчика и върху него може да се „кликне“) и ползваното от него устройство да отвори нов прозорец за писане на съобщение от имейл клиент заложен на устройството. Доставчикът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.

(5) Доставчикът предоставя възможност за препращане (линкинг) на Ползвателя към бизнес профили на Доставчика в социалните мрежи, профили и интернет страници на негови партньори, клиенти и други. Доставчикът предоставя тази възможност с цел улеснение на Ползвателите, като не носи отговорност за съдържанието на профилите и интернет страниците, към които е предоставена възможност за препращане и които не са собственост на и/или не са оперирани от Доставчика. Настоящите Общи условия не се прилагат по отношение на профилите и страниците, към които е предоставена възможност за препращане, освен ако изрично не е посочено друго.

V. Права върху интелектуална собственост

Чл. 8. (1) Цялата информация, публикувана на Интернет страницата, включително, но не само: текстове, имена на услуги, снимки, аудио и видео материали, е интелектуална собственост на Доставчика или се ползва от последния на законово основание и като такава се закриля от действащото законодателство относно защитата на интелектуалната собственост, включително но не само защитата на авторското и сродните му права.

(2) Доставчикът си запазва всички права посочени в предходната алинея.

(3) Използването на информацията, посочена в ал. 1 на настоящия член, включително, но не само: копиране, промяна и/или възпроизвеждане, без съгласието и позволението на Доставчика или на съответния носител на правата върху интелектуална собственост, освен в изрично посочените в закона случаи, е забранено и представлява нарушение на правата на Доставчика върху интелектуална собственост или на тези на съответния им носител, в случай че той е различен от Доставчика.

Чл. 9. Интернет страницата може да съдържа имена и марки на продукти, услуги или лица, които представляват или могат да представляват търговски марки, собственост на Доставчика или на трети лица. Достъпът до Интернет страницата, както и нищо в настоящите Общи условия или останалото съдържание на Интернет страницата не трябва да се разбира и/или да се тълкува като и не представлява предоставяне на лиценз или на право за използване, на която и да е такава търговска марка, без предварителното писмено съгласие на Доставчика или на съответното трето лице – собственик на въпросния обект на интелектуална собственост.

VI. Други Условия

Чл. 10. (1) Информацията и материалите, достъпни на Интернет страницата (включително, но не само: статии, изображения, съобщения и други) са с информативен, общ и абстрактен характер и не представляват, нито следва да се приемат или пък да се тълкуват като съвет, насоки и/или консултация, предоставени от Доставчика, на който и да е от Ползвателите на Интернет страницата.

(2) Доставчикът не носи отговорност за коректността, надеждността, верността и/или актуалността на информацията и материалите, достъпни на и/или посредством Интернет страницата, по какъвто и да е повод, нито за приложимостта им към конкретна фактическа обстановка.

(3) Доставчикът не носи имуществена и/или неимуществена отговорност за съдържанието на Интернет страницата, нито отговаря за вреди, претърпени, от който и да е Ползвател и/или от трето лице във връзка с използването на Интернет страницата и/или на достъпните на нея информация и материали, включително прилагането им към конкретна ситуация (например: предприемане от Ползвател на конкретни действия на база на информация, поместена на Интернет страницата).

Чл. 11. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на Общите условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 12.  Общите условия могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време, като всяка промяна в Общите условия влиза в сила спрямо Ползвателите без да е необходимо изрично уведомяване на последните.
Чл. 13. С използването (включително, но не само: разглеждане, кликване на линкове, въвеждане на информация и други) на Интернет страницата и информацията в нея, Ползвателят изразява безусловното си съгласие с Общите условия и всички последващи промени в тях, както и че е обвързан от тях и ще ги спазва.

Настоящите Общи условия за ползване на интернет страницата www.ServiceMe.bg влизат в сила за всички Ползватели, считано от 01.10.2023 г.