Удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността

Каталожен № 4002 Тип

49.90лв.

Описание

Удостоверението служи, за да се представи пред трети лица, за да удостовери обстоятелства относно недвижимия имот.

* За този документ е необходимо нотариално заверено пълномощно, което е включено в цената.

Срок: 14 дни
Опции за получаване: На имейл или на хартиен носител (оригинал със син печат)
Необходима допълнителна информация: ЕГН и три имена на собственика, кадастрален идентификатор на имота, както и сканирани копия на: документи за собственост, удостоверение за наследници (когато е приложимо) и скица на поземления имот (моля да се приложат в поле „Допълнителна информация при поръчка“)

Допълнителна информация

Допълнителна информация